Władze i Statut, Regulamin


 

 

Prezes:

Piotr Gadomski

 

V-ce prezes:

Kazimierz Twarkowski

 

Skarbnik:

Agata Kurek

Sekretarz:

Barbara Jarosz

 

Członkowie zarządu:

Dominik Sylwestrzak


Piotr Wocka

 

 

 


 

 

STATUT

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Terenowej „MUTT”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie jazdy samochodami terenowymi oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia są Gliwice.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z ze zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie jazd samochodów terenowych.
 2. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
 3. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie jazdy samochodami terenowymi.
 4. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenia członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
 5. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
 6. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

§ 8

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych założeń może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§ 9

Realizując powyższe założenia Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 10

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Kandydatów,
 2. Członków,
 3. Członków zwyczajnych,
 4. Członków wspierających,
 5. Członków honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

§ 12

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 13

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię, zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska miłośników jazdy samochodami terenowymi, popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regularnie opłacać składki, której wysokość, termin i tryb jej uiszczenia będzie określony Uchwałą Zebrania Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia.
 3. Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze , jak również może:
  1. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, korzystać z lokali Stowarzyszenia,
  2. Posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia, korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  3. Korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
  4. Korzystać z możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,
 4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez zarząd Stowarzyszenia za pomoc w realizacji celów.
  1. członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 5. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tą nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 14

Osoby prawne mogą zostać członkami wpierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia, formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z zarządem Stowarzyszenia. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 13 pkt 3 a,b,c,d

§ 15

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, bez względu na stopień zaszeregowania oraz zaproszeni goście biorą udział w organizowanych imprezach na własną odpowiedzialność.

§ 16

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. ezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. Wykluczenia przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2. za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
  3. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
  4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt. a i b,
  5. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu ,
 3. Śmierć członka .

§ 17

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ II

Władze stowarzyszenia

 

 

§ 18

Władzami stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 19

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze ustanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenia członków.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny wniosek co najmniej 1 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie zmian statutu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  10. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
  11. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów członków obecnych.
 7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 22

 1. Zarząd składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i 3 innych członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 4. Do kompetencji Zarządu należy :
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1 członka.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
  4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 24

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 25

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 pkt 1-4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

ROZDZIAŁ III

Majątek stowarzyszenia

 

§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą: Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
  1. ruchomości będące własnością Stowarzyszenia;
  2. inne prawa majątkowe;
  3. środki pieniężne.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn,
  3. spadków,
  4. zapisów,
  5. dochodów z własnej działalności,
  6. ofiarności publicznej,
  7. organizowanych odpłatnych imprez,
  8. dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd .
 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych Członków Zarządu działających łącznie.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Przepisy końcowe

 

§ 27

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

§ 28

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 27

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

 

Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia odbytego w dniu 30.10.2000 roku w Gliwicach.

 

 

 

 

Komitet Założycielski:

 

 

 1. Krzysztof Mandryk
 2. Marek Reinelt
 3. Marek Jarosz

 

 

REGULAMIN

Ogólne zasady obowiązujące podczas „zabawy” na terenach stowarzyszenia  DUROMUTT – MUTT GLIWICE:

 • Stowarzyszenie w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności oraz nie pokrywa żadnych roszczeń związanych z powstałymi w trakcie pobytu na swoim terenie wypadkami i szkodami.
 • Zabawa (przebywanie, jazdy, postoje itp.) odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność i ryzyko uczestników.
 • Sposób korzystania z terenu nie może powodować jego degradacji, a w szczególności trwałego zanieczyszczenia, zaśmiecenia czy zniszczenia. Ewentualne w/w przypadki powodujący je usuwa na własny koszt w niezwłocznym terminie.

Z terenu mogą korzystać tylko osoby:

 • trzeźwe
 • osoby pełnoletnie lub pod opieką osoby dorosłej
 • które zgłosiły się do „dyżurującego” członka klubu, uzyskały zezwolenie a ich pojazdy zostały „oznakowane”
 • posiadają w pełni sprawny pojazd (np.samochód, motor, rower, koń itp.)
 • są wyposażone w apteczkę i inne odpowiednie akcesoria bhp (np. gaśnicę, linę latarkę itp.)
 • Używany do jazdy pojazd, jego wyposażenie oraz technika i sposób jazdy nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia kierującego pojazdem a także dla innych uczestników i użytkowników terenu.
 • Wjazd na teren stowarzyszenia Duromutt /MUTT możliwy jest wyłącznie w minimum dwa pojazdy, których załogi wyposażone są w działające telefony komórkowe.
 • Osoby nie stowarzyszone w stowarzyszeniu korzystają z terenu wyłącznie za zgodą zarządu lub osoby uprawnionej z członkiem stowarzyszenia (tzn. pod jego ogólnie pojętą opieką)

Komentarze są wyłączone.